حضرت زهرا (سلام الله علیها) الگوی کامل انسانی برای زنان جهان است و ما باید با شناخت کامل و همه جانبه از این شخصیت والای انسانی، وی را الگوی زندگانی خود قرار دهیم.

مد روز

خبرگذاری اصفحان

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.