مهمانی رهبر کاتولیک های جهان با پناهجویان سوری
پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان، سه شنبه ۲۱ مردادماه، ناهار را با گروهی متشکل از ۲۱ پناهجوی سوری در واتیکان صرف کرد.

مهمانی رهبر کاتولیک های جهان با پناهجویان سوری

پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان، سه شنبه ۲۱ مردادماه، ناهار را با گروهی متشکل از ۲۱ پناهجوی سوری در واتیکان صرف کرد.
مهمانی رهبر کاتولیک های جهان با پناهجویان سوری

خبر جدید

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.