ملاقات با مسلمانان در داخل کلیسا!
گروهی از کلیساها و مؤسسات آموزشی غیرانتفاعی ایالت مینه‌سوتا در راستای کاهش دادن تنش‌های فرهنگی و نژادی در مورد مسلمانان در آمریکا همایش «ملاقات با مسلمانان» را برگزار می‌کنند.

ملاقات با مسلمانان در داخل کلیسا!

گروهی از کلیساها و مؤسسات آموزشی غیرانتفاعی ایالت مینه‌سوتا در راستای کاهش دادن تنش‌های فرهنگی و نژادی در مورد مسلمانان در آمریکا همایش «ملاقات با مسلمانان» را برگزار می‌کنند.
ملاقات با مسلمانان در داخل کلیسا!

لوکس بلاگ

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.