مقاله یک نشریه آلمانی درباره ایران و حضرت معصومه(س) +تصویر
«دکتر کارین فیستر» که چندی پیش به قم سفر کرده بود، پس از بازگشت، مقاله ای با عنوان “سلام ایران” در نشریه آلمانی منتشر کرد.

مقاله یک نشریه آلمانی درباره ایران و حضرت معصومه(س) +تصویر

«دکتر کارین فیستر» که چندی پیش به قم سفر کرده بود، پس از بازگشت، مقاله ای با عنوان “سلام ایران” در نشریه آلمانی منتشر کرد.
مقاله یک نشریه آلمانی درباره ایران و حضرت معصومه(س) +تصویر

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.