مفهوم استغفار معصومین(ع)
مفسر قرآن کریم با بیان اینکه فتح مکه از آن جهت فتح نامیده شده که در پرتو آن پیامبر توانست مسئله ولایت را مطرح کند گفت: ولایت، اکمال نعمت الهی است.

مفهوم استغفار معصومین(ع)

مفسر قرآن کریم با بیان اینکه فتح مکه از آن جهت فتح نامیده شده که در پرتو آن پیامبر توانست مسئله ولایت را مطرح کند گفت: ولایت، اکمال نعمت الهی است.
مفهوم استغفار معصومین(ع)

میهن دانلود

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.