معبد 2 هزار ساله ای که داعش تخریب کرد +عکس
به رغم خسارات سنگینی که به “معبد بل” وارد شده، زیربنای آن همچنان سالم است.

معبد 2 هزار ساله ای که داعش تخریب کرد +عکس

به رغم خسارات سنگینی که به “معبد بل” وارد شده، زیربنای آن همچنان سالم است.
معبد 2 هزار ساله ای که داعش تخریب کرد +عکس

خرید بک لینک

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.