مشاور مفتی مصر: ماه ربیع الاول ماه شادی مسلمانان است
عاشور گفت: برخی کشورها نه تنها روز میلاد پیامبر(ص) بلکه تمام ماه ربیع الاول را جشن می گیرند و ما نیز باید از همین امروز مراسم قرائت سیمای پیامبر و ویژگی های ایشان را آغاز کنیم.

مشاور مفتی مصر: ماه ربیع الاول ماه شادی مسلمانان است

عاشور گفت: برخی کشورها نه تنها روز میلاد پیامبر(ص) بلکه تمام ماه ربیع الاول را جشن می گیرند و ما نیز باید از همین امروز مراسم قرائت سیمای پیامبر و ویژگی های ایشان را آغاز کنیم.
مشاور مفتی مصر: ماه ربیع الاول ماه شادی مسلمانان است

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.