مشابهت‌های جن و انس در عبادت
مفسر قرآن کریم گفت: همان طور که طلاب امروز ما تبلیغ و نفر دارند، علمای جنی نیز این برنامه را برای سایر جنی‌ها داشتند که در آیات ابتدایی سوره جن تصریح شده است.

مشابهت‌های جن و انس در عبادت

مفسر قرآن کریم گفت: همان طور که طلاب امروز ما تبلیغ و نفر دارند، علمای جنی نیز این برنامه را برای سایر جنی‌ها داشتند که در آیات ابتدایی سوره جن تصریح شده است.
مشابهت‌های جن و انس در عبادت

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 6

گوشی موبایل

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.