حتی روزگاری سمت وزارت و دفترداری سلطان محمد را به عهده داشت که بعدها کناره‌گیری کرد و باقی عمر را به زهد و تقوی و عبادت گذراند.

شهر خبر

موبایل دوستان

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.