مسلمانان فرانسه خطرات افراط‌گرایی را بیشتر لمس می کنند
مسلمانان فرانسه پیش‌تر به دور از توجهات در کنار سایر شهروندان در این کشور سکولار زندگی می‌کردند؛ اما اکنون مجبور هستند که سخن بگویند و نقش پر‌ رنگ‌تری برای مقابله با تهدید افراط‌گرایان داشته باشند.

مسلمانان فرانسه خطرات افراط‌گرایی را بیشتر لمس می کنند

مسلمانان فرانسه پیش‌تر به دور از توجهات در کنار سایر شهروندان در این کشور سکولار زندگی می‌کردند؛ اما اکنون مجبور هستند که سخن بگویند و نقش پر‌ رنگ‌تری برای مقابله با تهدید افراط‌گرایان داشته باشند.
مسلمانان فرانسه خطرات افراط‌گرایی را بیشتر لمس می کنند

عکس جدید اینستاگرام

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.