مسلمانان سین کیانگ چین امسال هم از روزه داری منع شدند!
کارمندان دولت،دانش آموزان و کودکان در منطقه مسلمان نشین چین که «سین کیانگ» نان دارد از روزه داری در ماه مبارک رمضان منع شده اند. وب سایت های دولت چین با اعلام این خبر تاکید کردند که هر کس از این قانون سرپیچی کند جریمه خواهد شد.

مسلمانان سین کیانگ چین امسال هم از روزه داری منع شدند!

کارمندان دولت،دانش آموزان و کودکان در منطقه مسلمان نشین چین که «سین کیانگ» نان دارد از روزه داری در ماه مبارک رمضان منع شده اند. وب سایت های دولت چین با اعلام این خبر تاکید کردند که هر کس از این قانون سرپیچی کند جریمه خواهد شد.
مسلمانان سین کیانگ چین امسال هم از روزه داری منع شدند!

میهن دانلود

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.