مسلمانانی که کلیسا می سازند! +عکس
مسلمانان روستایی در ایالت پنجاب پاکستان در حال کمک به همسایگان مسیحی هستند تا بتوانند کلیسای جدیدی برای خود بسازند.

مسلمانانی که کلیسا می سازند! +عکس

مسلمانان روستایی در ایالت پنجاب پاکستان در حال کمک به همسایگان مسیحی هستند تا بتوانند کلیسای جدیدی برای خود بسازند.
مسلمانانی که کلیسا می سازند! +عکس

آهنگ جدید

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.