مسجد «السلام» انگلیس؛ آماده استقبال از غیرمسلمانان
مسجد «السلام» در شهر «پرستون» انگلیس به مناسبت ماه مبارک رمضان با پرپایی نمایشگاهی درهای خود را به روی عموم باز کرد.

مسجد «السلام» انگلیس؛ آماده استقبال از غیرمسلمانان

مسجد «السلام» در شهر «پرستون» انگلیس به مناسبت ماه مبارک رمضان با پرپایی نمایشگاهی درهای خود را به روی عموم باز کرد.
مسجد «السلام» انگلیس؛ آماده استقبال از غیرمسلمانان

فانتزی

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.