مسجدی در جنوب غربی سوئد بامداد امروز طعمه حریق شد. تا این لحظه دلایل آتش سوزی مشخص نشده است.

ابدیت نود 32

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.