مستبصر ۴۰ ساله پاکستانی به شهادت رسید
سیدخرم زاکی و دوستش رائو خالد در رستورانی در شمال کراچی مشغول صرف غذا بودند که مردان مسلح ناشناس سوار بر موتور از راه رسیده ، آن‌ها را به گلوله بسته و از صحنه جنایت می‌گریزند.

مستبصر ۴۰ ساله پاکستانی به شهادت رسید

سیدخرم زاکی و دوستش رائو خالد در رستورانی در شمال کراچی مشغول صرف غذا بودند که مردان مسلح ناشناس سوار بر موتور از راه رسیده ، آن‌ها را به گلوله بسته و از صحنه جنایت می‌گریزند.
مستبصر ۴۰ ساله پاکستانی به شهادت رسید

خرید بک لینک

ganool review

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.