مسئولین مُرفه مردم را جهنمی می کنند
استادیار پژوهشگاه قرآن و حدیث قم: طبق آیات قرآن جامعه‎ای که مسئولین حکومتی آن جزو مترفین و خوش‎گذرانان باشند، محکوم به عذاب است.

مسئولین مُرفه مردم را جهنمی می کنند

استادیار پژوهشگاه قرآن و حدیث قم: طبق آیات قرآن جامعه‎ای که مسئولین حکومتی آن جزو مترفین و خوش‎گذرانان باشند، محکوم به عذاب است.
مسئولین مُرفه مردم را جهنمی می کنند

خرید بک لینک رنک 4

سیستم اطلاع رسانی

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.