مردم شیکاگو اهانت به دو بانوی مسلمان را محکوم کردند
بیش از ده‌ها نفر در تجمعی اعتراض‌آمیز در منطقه «روجرز پارک» در ایالت شیکاگو، اهانت به دو بانوی مسلمان در آمریکا را محکوم کردند.

مردم شیکاگو اهانت به دو بانوی مسلمان را محکوم کردند

بیش از ده‌ها نفر در تجمعی اعتراض‌آمیز در منطقه «روجرز پارک» در ایالت شیکاگو، اهانت به دو بانوی مسلمان در آمریکا را محکوم کردند.
مردم شیکاگو اهانت به دو بانوی مسلمان را محکوم کردند

خبر جدید

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.