مردم آمریکا در کلیساها مسائل سیاسی می شنوند
نتایج یک نظرسنجی جدید نشان می‌دهد که کشیش‌ها در مراسم‌های عبادی در مورد مسائل سیاسی حتی بیش از برخی از نامزدهای ریاست‌جمهوری صحبت می‌کنند.

مردم آمریکا در کلیساها مسائل سیاسی می شنوند

نتایج یک نظرسنجی جدید نشان می‌دهد که کشیش‌ها در مراسم‌های عبادی در مورد مسائل سیاسی حتی بیش از برخی از نامزدهای ریاست‌جمهوری صحبت می‌کنند.
مردم آمریکا در کلیساها مسائل سیاسی می شنوند

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.