مرخصی کاری برای حضور در نماز جمعه تصویب شد
دولت ایالت «اوتارکند» در شمال هندوستان اعلام کرد که کارمندان مسلمان دولت در روزهای جمعه می‌توانند از یک مرخصی ۹۰ دقیقه‌ای ویژه شرکت در نماز جمعه استفاده کنند.

مرخصی کاری برای حضور در نماز جمعه تصویب شد

دولت ایالت «اوتارکند» در شمال هندوستان اعلام کرد که کارمندان مسلمان دولت در روزهای جمعه می‌توانند از یک مرخصی ۹۰ دقیقه‌ای ویژه شرکت در نماز جمعه استفاده کنند.
مرخصی کاری برای حضور در نماز جمعه تصویب شد

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.