مراسم یادبود کشیش فرانسوی با حضور مسلمانان
جامعه کاتولیک فرانسه از مسلمانان این کشور برای حضور در مراسم یادبود کشیش مقتول به دست داعش، دعوت به عمل آورد.

مراسم یادبود کشیش فرانسوی با حضور مسلمانان

جامعه کاتولیک فرانسه از مسلمانان این کشور برای حضور در مراسم یادبود کشیش مقتول به دست داعش، دعوت به عمل آورد.
مراسم یادبود کشیش فرانسوی با حضور مسلمانان

گوشی موبایل

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.