روزنامه قدیمی و مشهور «تورنتو استار» کانادا با اعلام مخالفت خود برای به کار‌گیری لفظ «دولت اسلامی» به جای داعش، این عنوان آن را والاتر و پاک‌تر از آن دانست که برای گروهکی قاتل و غارتگر به کار برده شود.

سایت خبری زندگی

اتوموبیل

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.