مقامات آل خلیفه با مرمت مسجد شیعیان که در معرض ریزش قرار دارد، مخالف هستند.

موسیقی روز

شبکه خانگی

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.