محکومیت شکنجه و تجاوز به زنان میانماری از سوی سازمان عفو بین‌الملل
دو تن از مسلمانان روهینگیا به دلیل اعتراض به‌ اقدام نیروهای ارتش میانمار در جداسازی زنان و مردان بازداشت‌شده روهینگیایی در شهر «منگدو» به ضرب گلوله ارتش کشته شدند.

محکومیت شکنجه و تجاوز به زنان میانماری از سوی سازمان عفو بین‌الملل

دو تن از مسلمانان روهینگیا به دلیل اعتراض به‌ اقدام نیروهای ارتش میانمار در جداسازی زنان و مردان بازداشت‌شده روهینگیایی در شهر «منگدو» به ضرب گلوله ارتش کشته شدند.
محکومیت شکنجه و تجاوز به زنان میانماری از سوی سازمان عفو بین‌الملل

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.