محل دقیق ولادت حضرت عیسی(ع) کجاست؟
براساس منابع تاریخی شهر «بیت لحم» در کرانه باختری رود اردن و منطقه «براثا» در بغداد دو مکانی است که بیشتر از سایر اماکن به‌عنوان محل تولد این پیامبر الهی مطرح شده است.

محل دقیق ولادت حضرت عیسی(ع) کجاست؟

براساس منابع تاریخی شهر «بیت لحم» در کرانه باختری رود اردن و منطقه «براثا» در بغداد دو مکانی است که بیشتر از سایر اماکن به‌عنوان محل تولد این پیامبر الهی مطرح شده است.
محل دقیق ولادت حضرت عیسی(ع) کجاست؟

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.