بر اساس عرف قدیمی، همه خادمان حرم امام رضا(ع) حق داشتن یک قبر در حرم را دارند.

دانلود موزیک

پامنا موبایل لپ تاپ

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.