براى هر نفسى كه در مسجد مى‏‌كشى ده حسنه برايت نوشته مى‏‌شود و ده گناه از تو پاك مى‏‌گردد.

خبرگذاری اصفحان

ورزش و زندگی

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.