محرومیت مسلمانان سیل‌زده میانمار از کمک‌های دولتی
دولت میانمار طی اقدامی نژادپرستانه مسلمانان سیل‌زده را از اعطای هر گونه خدمات و مساعدت‌های انسان‌دوستانه محروم کرد.

محرومیت مسلمانان سیل‌زده میانمار از کمک‌های دولتی

دولت میانمار طی اقدامی نژادپرستانه مسلمانان سیل‌زده را از اعطای هر گونه خدمات و مساعدت‌های انسان‌دوستانه محروم کرد.
محرومیت مسلمانان سیل‌زده میانمار از کمک‌های دولتی

اتومبیل

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.