مجتهد ۱۶ ساله شیعه
من به خواهش فرزند عزیزم محمد کتاب «اَلفَین» را املا نمودم. خداوند مرا فدای او گرداند و از بدی ‌ها دور بدارد.

مجتهد ۱۶ ساله شیعه

من به خواهش فرزند عزیزم محمد کتاب «اَلفَین» را املا نمودم. خداوند مرا فدای او گرداند و از بدی ‌ها دور بدارد.
مجتهد ۱۶ ساله شیعه

بک لینک رنک 6

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.