تا پیامبر تفسیر آیه “النبی اولی بالمومنین من انفسهم” را بیان کرد یهودیان دل پاک مدینه، توبه کرده و مسلمان شدند.

سایت استخدامی

دانلود فیلم خارجی

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.