متن پیام مقام معظم رهبری به همایشی پیرامون حضرت خدیجه(س)
رهبر معظم انقلاب در پیامی به همایش ملی صدف کوثر تأکید کردند که این بزرگوار همه اموال خود را در راه ترویج اسلام و تقویت پیغمبر صرف کرد و فضائل ایشان مغفول مانده است.

متن پیام مقام معظم رهبری به همایشی پیرامون حضرت خدیجه(س)

رهبر معظم انقلاب در پیامی به همایش ملی صدف کوثر تأکید کردند که این بزرگوار همه اموال خود را در راه ترویج اسلام و تقویت پیغمبر صرف کرد و فضائل ایشان مغفول مانده است.
متن پیام مقام معظم رهبری به همایشی پیرامون حضرت خدیجه(س)

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.