حضرت آیت‌الله العظمی خامنه ای به پرسشی درباره مبناى محاسبه دیه سال پاسخ گفته است.

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.