مبارزه طنزآلود با اسلام‌هراسی در آمریکا
«دین عبیداله»، کمدین مسلمان آمریکایی ۱۵ سال از زندگی خود را با سلاح طنز وقف مبارزه با نفرت و نژادپرستی علیه اسلام کرده است.

مبارزه طنزآلود با اسلام‌هراسی در آمریکا

«دین عبیداله»، کمدین مسلمان آمریکایی ۱۵ سال از زندگی خود را با سلاح طنز وقف مبارزه با نفرت و نژادپرستی علیه اسلام کرده است.
مبارزه طنزآلود با اسلام‌هراسی در آمریکا

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.