ماه رمضان درمالزی و اندونزی
با وجودی که بیش از نیمی از مردم کشور مالزی را مسلمانان تشکیل می دهند اما غیرمسلمانان در این کشور بسیارند و در رمضان سعی می کنند ضمن نگه داشتن حرمت مسلمانان آنها را همراهی کنند.

ماه رمضان درمالزی و اندونزی

با وجودی که بیش از نیمی از مردم کشور مالزی را مسلمانان تشکیل می دهند اما غیرمسلمانان در این کشور بسیارند و در رمضان سعی می کنند ضمن نگه داشتن حرمت مسلمانان آنها را همراهی کنند.
ماه رمضان درمالزی و اندونزی

اپدیت نود32 ورژن 9

ایرانی

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.