ماجرای خواندنی مسلمان‌شدن دختر اسپانیایی
روزی که موبایل مریم مسلمان ـ ماریای مسیحی سابق ـ شروع به گفتن اذان کرد، تعجب در چهره والدینش به صورت مشهودی احساس می‌شد.

ماجرای خواندنی مسلمان‌شدن دختر اسپانیایی

روزی که موبایل مریم مسلمان ـ ماریای مسیحی سابق ـ شروع به گفتن اذان کرد، تعجب در چهره والدینش به صورت مشهودی احساس می‌شد.
ماجرای خواندنی مسلمان‌شدن دختر اسپانیایی

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.