ماجرای تقریظ رهبر معظم انقلاب بر یک کتاب +متن تقریظ
کتاب چگونه قرآن را حفظ کنیم نوشته استاد شهریار پرهیزکار است که اواخر دهه ۱۳۶۰ به رشته تحریر درآمد و سال ۱۳۷۱ رهبر معظم انقلاب پس از مطالعه، تقریظی بر کتاب مرقوم کردند.

ماجرای تقریظ رهبر معظم انقلاب بر یک کتاب +متن تقریظ

کتاب چگونه قرآن را حفظ کنیم نوشته استاد شهریار پرهیزکار است که اواخر دهه ۱۳۶۰ به رشته تحریر درآمد و سال ۱۳۷۱ رهبر معظم انقلاب پس از مطالعه، تقریظی بر کتاب مرقوم کردند.
ماجرای تقریظ رهبر معظم انقلاب بر یک کتاب +متن تقریظ

اخبار جهان

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.