مؤذنان حرم مطهر رضوی چگونه انتخاب می شوند؟
کمیته ارزیابی معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی هرساله آماده‌ترین افراد در حوزه قرائت را برای مدت یک سال به منظور قرائت قرآن و اذان در حرم حضرت ثامن‌الحجج (ع) پذیرش می‌کند.

مؤذنان حرم مطهر رضوی چگونه انتخاب می شوند؟

کمیته ارزیابی معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی هرساله آماده‌ترین افراد در حوزه قرائت را برای مدت یک سال به منظور قرائت قرآن و اذان در حرم حضرت ثامن‌الحجج (ع) پذیرش می‌کند.
مؤذنان حرم مطهر رضوی چگونه انتخاب می شوند؟

آپدیت آفلاین نود 32 ورژن 6

استخدام

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.