اداره اوقاف شیعیان عراق اعلام کرد: الازهر مسابقه ضد شیعی با موضوع «خطر انتشار تشیع در جامعه اهل تسنن» را لغو کرده است.

تکنولوژی جدید

لردگان

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.