حضرت آیت‌الله العظمی فیاض گفتاری درباره ترجیح درس ومطالعه برنماز شب برای طلبه بیان کرده است.

فانتزی

سیستم اطلاع رسانی

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.