ساخت این بنا دو ماه به طول انجامید و قرار است در ابتدا برای برگزاری آیین‌های ازدواج و جذب گردشگر مورد بهره‌برداری قرار گیرد. 

اخبار دنیای تکنولوژی

اپدیت نود32

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.