جمعی از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران، کتابت قرآن کریم را با هدف کمک به بیماران بی‌بضاعت سرطانی به پایان رساندند و در انتظار خیّری هستند تا این نسخه را خریداری کند.

دانلود فیلم جدید

سیستم اطلاع رسانی

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.