قرآن در کنار صلیب مسیحیان برافراشته شد!
اقدام بانوی مسلمان مصری در حمل نسخه‌ای از قرآن و صلیب در مقابل کلیسای جامع قبطی‌ها در منطقه «العباسیه» قاهره که دیروز هدف حمله تروریستی قرار گرفت، با استقبال مسیحیان قبطی مواجه شد.

قرآن در کنار صلیب مسیحیان برافراشته شد!

اقدام بانوی مسلمان مصری در حمل نسخه‌ای از قرآن و صلیب در مقابل کلیسای جامع قبطی‌ها در منطقه «العباسیه» قاهره که دیروز هدف حمله تروریستی قرار گرفت، با استقبال مسیحیان قبطی مواجه شد.
قرآن در کنار صلیب مسیحیان برافراشته شد!

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.