برخی در فیسبوک من را تهدید کردند که اگر این ادعا را مطرح نکنم من را به قتل می‌رسانند.

خبر دانشجویی

اندروید

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.