فیلم/ حنانه؛ نابغه خردسال حفظ قرآن کریم
«حنانه خلفی» نابغه خردسال حفظ قرآن کریم در مراسم نکوداشت استاد شهریار پرهیزکار به سوالات اساتید قرآن پاسخ داد.

فیلم/ حنانه؛ نابغه خردسال حفظ قرآن کریم

«حنانه خلفی» نابغه خردسال حفظ قرآن کریم در مراسم نکوداشت استاد شهریار پرهیزکار به سوالات اساتید قرآن پاسخ داد.
فیلم/ حنانه؛ نابغه خردسال حفظ قرآن کریم

بازی

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.