22 ربیع الثانی، مصادف با وفات ملامحسن فیض کاشانی، از حکیمان، محدثان، مفسران قرآن کریم و فقهای اخباری شیعه در قرن یازدهم قمری است. او نزد عالمانی همچون ملاصدرا، شیخ بهایی، میر فندرسکی و میرداماد شاگردی کرد.

اخبار دنیای تکنولوژی

پرشین موزیک

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.