پیامبر اکرم صلی‌الله علیه و آله با چوبى كه در دستش بود به بت‌ها مى‌زد و مى‌فرمود: حق آمد و باطل نابود شد، براستى كه باطل نابود شدنى است.

دانلود فیلم خارجی

ورزش و زندگی

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.