فرشتگان به این خانه وارد نمی شوند!
رسول خدا صلی الله علیه وآله در حدیثی به اهمیت خانه ای که مهمان وارد آن می شود، اشاره کرده اند.

فرشتگان به این خانه وارد نمی شوند!

رسول خدا صلی الله علیه وآله در حدیثی به اهمیت خانه ای که مهمان وارد آن می شود، اشاره کرده اند.
فرشتگان به این خانه وارد نمی شوند!

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.