غیبت سیدحسن و هاشمی در حرم امام
رییس و اعضای دوره جدید مجلس خبرگان رهبری صبح امروز در حرم مطهر رهبر کبیر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران حضور یافتند.

غیبت سیدحسن و هاشمی در حرم امام

رییس و اعضای دوره جدید مجلس خبرگان رهبری صبح امروز در حرم مطهر رهبر کبیر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران حضور یافتند.
غیبت سیدحسن و هاشمی در حرم امام

اخبار دنیای دیجیتال

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.