مرحوم حضرت آیت الله العظمی بهجت می فرمود: انسان چه قدر به مرگ نزدیک است و در عین حال چه قدر آن را دور می‌پندارد و از آن غافل است!

اسکای نیوز

مدلینگ

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.