عکس/ مقام امام زین العابدین(ع) پس از آزادسازی از دست داعش
نیروهای بسیج مردمی عراق (لحشد الشعبی) مقام امام زین العابدین (ع) در موصل را که توسط گروه تررویستی داعش منفجر شده است، آزاد کردند.

عکس/ مقام امام زین العابدین(ع) پس از آزادسازی از دست داعش

نیروهای بسیج مردمی عراق (لحشد الشعبی) مقام امام زین العابدین (ع) در موصل را که توسط گروه تررویستی داعش منفجر شده است، آزاد کردند.
عکس/ مقام امام زین العابدین(ع) پس از آزادسازی از دست داعش

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.