در این تصویر شهید رکن‌آبادی را در کنار شیخ زکزاکی در سفارت ایران در بیروت مشاهده می کنید.

اخبار

بک لینک رنک 2

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.